Fokreglement NSC

 

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging:
Nederlandse Schnauzer Club

voor de rassen:
Riesenschnauzer
Middenslagschnauzer
Dwergschnauzer

Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR)

 

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het BasisReglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.

 

 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.

 

 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglementopgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

 

1.  ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Schnauzer Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Schnauzer zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 30 maart 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Nederlandse Schnauzer Club.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

1.7. In aanmerking voor de pupbemiddeling/kopersinformatie komen de fokkers, die aangesloten zijn als lid van de vereniging.

2.  FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.   Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is onbeperkt toegestaan.

2.3.  Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4.  Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal niet gelimiteerd aantal geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.  Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 2. Voor de reu is een oogonderzoek vereist uitgevoerd door een onderzoeker die gerechtigd is het ECVO oograpport uit te schrijven. Indien dit niet mogelijk is, kan de fokker voor deze regel dispensatie aanvragen onder de voorwaarde dat de pups voor afgifte op jeugdcataract dienen te worden onderzocht. (ALV april 2012)

2.7.   Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1.  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.  Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

 • HD bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers. Importhonden die reeds in het buitenland geröntgend zijn en door een door het FCI erkende instantie beoordeeld zijn, behoeven niet opnieuw geröntgend te worden.
 • PRA en Cataract (ECVO onderzoek). Dit onderzoek mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor de dekdatum en geldt voor beide ouders van alle variëteiten tot een leeftijd van 7 jaar voor beide ouderdieren.

4.2.1. STERK AANBEVOLEN
DCM onderzoek bij alle Middenslagen en alle Riesenschnauzers
MAC onderzoek bij alle Dwergschnauzers
PRA-B onderzoek bij alle Dwergschnauzers
•Lijders mogen nooit ingezet worden voor de fok
•Dragers mogen alleen ingezet worden met vrije
Hierdoor blijven de punten 9.1, 9.2, 9.3 ongewijzigd!

4.2.2.  De testuitslagen van beide ouderdieren worden op de website bij de dekmeldingen vermeld.

4.3.  Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
HD- D of HD-E. Honden met HD-C mogen alleen gepaard worden met een partner met HD-A of -B
PRA
Cataract

4.4.  Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
Dit artikel wordt ondervangen door de eisen ten aanzien van de te behalen resultaten op exposities

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend hebben behaald op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie.

7.1.1. De kwalificaties uit lid 7.1 mogen zijn behaald op een:

–       CAC tentoonstelling in Nederland

–       Clubmatch georganiseerd door de N.S.C.

–       CACIB tentoonstelling in het buitenland

–       CAC tentoonstelling in het buitenland (mede) georganiseerd door de betreffende door het FCI erkende buitenlandse rasvereniging

7.1.2 Als gedeeltelijk alternatief voor het vorige lid geldt dat eenmaal minimaal een ZG of de kwalificatie ‘’fokgeschikt’’ mag zijn behaald op de inventarisatiekeuring op de Kampioenschap-clubmatch georganiseerd door een Schnauzervereniging. Hiernaast dient dus nog minimaal een resultaat te voldoen aan lid 7.1.1.

7.2.     Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.


8.
REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3. Verder verplicht de fokker zich dat:

 1. a. de pups in goede gezondheid verkeren
 2. b. de pups een chip van de Raad van Beheer ontvangen hebben
 3. c. de pups ten tijde van de afgifte op dat tijdstip naast artikel 8.1 alle overige noodzakelijke en gebruikelijke entingen hebben ontvangen
 4. d. de pups goed verzorgd zijn
 5. e. indien zich bij een pup (erfelijke) gebreken openbaren dit zonder voorbehoud aan de aspirant koper zal worden gemeld

8.4. Kopersinformatie wordt niet verleend indien de fokker 2 of meer nesten heeft, waarvan een der ouderdieren niet aan de gestelde eisen voldoet.

8.5. Dekberichten worden slechts opgenomen op de website, indien de ouderdieren voldoen aan het reglement kopersinformatie. Plaatsing houdt tevens in dat men zich houdt aan dit reglement.

8.6. De fokker die voor kopersinformatie in aanmerking wenst te komen dient:

a. De dekking van de teef binnen 3 weken te melden bij het secretariaat dit kan door middel van het ‘’dekformulier’’. Deze is te vinden op de website van de N.S.C. OF door middel van het doorsturen van het dekbericht van de Raad van Beheer. Tevens dienen van beide ouderhonden de kopieën van twee tentoonstellingsuitslagen (7.1.1),  ECVO oogonderzoeken, HD (bij Middenslagen en Riesenschnauzers) uitslagen te worden toegestuurd naar het secretariaat. Dit geldt dus ook voor de buitenlandse dekreu.
Dit geldt ook voor de STERK AANBEVOLEN test uitslagen ( DCM, PRA B, MAC).

b. de geboorte van het nest en het aantal reuen en teven te melden aan het secretariaat, binnen 10 dagen. Dit kan via het doorsturen van het geboortebericht van de Raad van Beheer

8.7. Zoals op de Algemene Leden Vergadering van november 2005 is bepaald door de leden,  is de fokker verplicht om 10,00 euro per pup aan de NSC te voldoen.
Hiervoor ontvangt men 8 weken na de geboorte van een nest een factuur of zodra de geboortemeldingen via de Raad van Beheer bij ons bekend zijn.
Deze factuur dient binnen 10 werkdagen te worden voldaan. Dit is onafhankelijk van het gegeven of het betreffende lid de pups wel of niet aanmeldt voor pupbemiddeling.

8.8. De fokker dient de volgende maatregelen te nemen zodra de pups zijn verkocht;

a. het secretariaat berichten dat de pups zijn verkocht

b. binnen een maand schriftelijk de namen en adressen van de kopers doorgeven aan het secretariaat na toestemming van de pupkoper. Zelf de na de geboortemelding toegezonden flyers van de NSC uitreiken mag ook.

8.9. Het bestuur is bevoegd:

a. In bijzondere gevallen af te wijken van het niet door de Raad van Beheer verplicht gestelde deel van het reglement kopersinformatie indien dit van belang is voor het ras. Het bestuur verplicht zich hierover melding te maken op de eerstkomende Algemene Leden Vergadering.

Een fokker die dispensatie wenst, dient dit schriftelijk aan te vragen bij het bestuur, omkleed met redenen en onder bijvoeging van stamboomkopieën van de gewenste ouderdieren en eventuele andere van belang zijnde stukken.

b. Voorlichting te geven aan de aspirant kopers.

8.10. Bij het niet nakomen van het reglement of bij (achteraf) gebleken verstrekking van onjuiste informatie zal het bestuur een fokker uitsluiten van kopersinformatie c.q. andere disciplinaire maatregelen treffen c.q. artikel 6 lid 5 van de statuten van de N.S.C. toepassen.

8.11. De N.S.C. verstrekt desgewenst aan aspirant kopers de naam, woonplaats en het telefoonnummer van de fokker waar pups aanwezig zijn die gefokt zijn volgens het bovenstaande reglement. Dit houdt echter geen enkele waarborg of garantie in omtrent de (toekomstige) kwaliteit van de nakomeling uit enige combinatie. De N.S.C. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (het resultaat van) deze informatie.

8.12. De pups op de lijst  A blijven daarop tot en met de leeftijd van 6 maanden.

8.13. Schnauzers –mits onverkocht- worden vermeld vanaf de leeftijd van 7 maanden tot en met 18 maanden op de lijst B (de jongehondenlijst).

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op 31-03-2019.
(voorjaar ALV 2019), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII.
5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Schnauzer Club op 30 maart 2019

De voorzitter,                                                                       De Secretaris

Hans Rutte                                                                           Virginie Rutte

30-03-2019