Fokreglement RvB

 

 Originele Format Verenigingsfokreglement van de Raad van Beheer

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging:……………………

voor het ras: (invullen door rasvereniging)

 

Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR)

 

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.

 

 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis

      Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.  

 

 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.  

 

 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement

            opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.

 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.

 

 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

 

 

1.    ALGEMEEN

1.1.      Dit reglement voor de (naam rasvereniging), hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras (naam ras) zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op (datum). Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.        Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de (naam ras), woonachtig in Nederland.

1.3.        Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.        Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.        Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.        Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.      Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

 • (in te vullen door rasvereniging)

2.2.     Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal (in te vullen door de vereniging) maal toegestaan.

2.3.     Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste (in te vullen door de vereniging) maanden zijn.

2.4.        Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal (in te vullen door de rasvereniging) geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum (in te vullen door de rasvereniging) geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Of: (invullen voorwaarden, zoals de vereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.      Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

            Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 2. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

Of: (invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 1. 3.     WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.      Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

            Of: Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van (in te vullen door de rasvereniging mits > 16 ) maanden heeft bereikt.

3.2.      Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

Of: Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van (in te vullen door rasvereniging mits <72) maanden heeft bereikt.

3.3.      Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Of: Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van (in te vullen door de rasvereniging mits <96) maanden heeft bereikt.

3.4.     Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

            Of:  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar (in te vullen door de rasvereniging mits <5) nest is geboren.

3.5.      Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6       Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef. 

 

 1. 4.       GEZONDHEIDSREGELS

 

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

           

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek.

            Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken

            of

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

 • (in te vullen door de rasvereniging):
 • Enz.

            of

            Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • (in te vullen door de rasvereniging):
 • Enz.

            of

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • (in te vullen door de rasvereniging):
 • Enz.

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

 • (in te vullen door de rasvereniging):
 • Enz.

 

4.3.      Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

(invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).

 • (invullen door de rasvereniging)
  • Enz. (invullen door de rasvereniging)

 

4.4.      Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt. 

 • (invullen door de rasvereniging)
  • Enz. (invullen door de rasvereniging)

 

 1. 5.    GEDRAGSREGELS

 

5.1.        Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

Of: (wanneer de rasstandaard geen actuele beschrijving van het karakter bevat) Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.2       Verplichte gedragstest: de beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragtest hebben afgelegd. 

of: De door de Raad van Beheer erkende gedragstest op overmatige angst en/of agressief (bijt)gedrag hebben afgelegd.

of: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

 1. 6.    WERKGESCHIKTHEID

6.1       Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

Of: Verplichte werkgeschiktheidtest: in Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheid test die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van (in te vullen door de rasvereniging). (verplicht om een van beiden op te nemen)

 1. 7.    EXTERIEURREGELS

 

7.1.     Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal (in te vullen door de rasvereniging) keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie  en daar minimaal de kwalificatie (in te vullen door de rasvereniging) op elke expositie te hebben behaald.

            of: Deelname aan exposities is niet verplicht. (verplicht om een van beiden op te nemen)

7.2.     Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal (in te vullen door de rasvereniging) keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie (in te vullen door de rasvereniging) hebben behaald.

of: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. (verplicht om een van beiden op te nemen)

 

 

 1. 8.     REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 

8.1.        Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2.        Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van (in te vullen door de vereniging. Maar niet minder dan 7) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

9.         SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

9.1.     Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.     Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3.     In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4      Door vereniging zelf in te vullen

10          INWERKINGTREDING

 

10.1.    Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de (naam rasvereniging)

op ___________________ 20__

De voorzitter,                                                                       De Secretaris

(Naam)                                                                                 (Naam)