Kopersinformatie
fokreglement


Printbare versie

1. In aanmerking voor kopersinformatie komen de fokkers, die aangesloten zijn als lid bij de Nederlandse Schnauzer Club.

2. Om voor kopersinformatie in aanmerking te komen, mag een teef in een periode van 24 maanden maximaal twee nesten hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en van het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn.

De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.

Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.

3. Kopersinformatie kan slechts worden verleend indien:
a. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden.
Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden en minimaal 2x de kwalificatie “Zeer Goed” of “Uitmuntend” ,
heeft behaald onder 2 verschillende Keurmeesters op een:
1. CAC-CACIB tentoonstelling in Nederland.
2. Clubmatch georganiseerd door de NSC.
3. CACIB tentoonstelling in het buitenland.
4. CAC tentoonstelling in het buitenland (mede) georganiseerd door de betreffende door het FCI erkende buitenlandse rasvereniging.

b. de reu op de dag der dekking tenminste 12 maanden oud is en minimaal 2x de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend heeft behaald onder 2 verschillende keurmeesters op een:
1. CAC-CACIB tentoonstelling in Nederland.
2. Clubmatch georganiseerd door de NSC.
3. CACIB tentoonstelling in het buitenland.
4. CAC tentoonstelling in het buitenland (mede) georganiseerd door de betreffende door het FCI erkende buitenlandse rasvereniging

4. Als ouderdieren zullen uitsluitend gezonde en evenwichtige Schnauzers in aanmerking komen. De in artikel 3 genoemde ouderdieren dienen minimaal eenmaal in het leven en voor de eerste dekking gecontroleerd te zijn op Cataract en PRA. Dit geldt zowel voor teven als voor (buitenlandse) reuen. Deze controle dient uitgevoerd te worden door een oogonderzoeker die gerechtigd is het ECVO (European College of Veterinary Opthalmologists) oograpport uit te schrijven.

Indien aan deze eis niet kan worden voldaan omdat de houder van de reu woonachtig is in een land waar (nog) geen ECVO-oogonderzoeker werkzaam is, kan een lid met omschrijving van motivatie het bestuur om dispensatie verzoeken.

Daarnaast dienen de genoemde ouderdieren met m.u.v. de Dwergschnauzers HD geröntgend te zijn. Voor Nederlandse honden geldt, dat de röntgenfoto’s zijn gemaakt door de WK Hirschfeld Stichting beoordeeld.

Importhonden die reeds in het buitenland geröntgend zijn en door een door het KCI erkende instantie beoordeeld zijn, behoeven niet opnieuw geröntgend te worden.

Alleen met honden waarvan de uitslag HD-A/B of C is mag gefokt worden.

Voor honden met de uitslag HD-C geldt bovendien dat zij alleen gepaard mogen worden met een partner met de uitslag HD-A of HD-B.

De aanduiding HD-A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie wat echter niet betekent dat de hond geen “drager” van de afwijking kan zijn.

HD-B (=overgangsvorm) betekent, dat op de röntgenfoto geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie`,maar waaraan in het kader van de fokkerij geen directe betekenis kan worden toegekend.

De aanduiding HD-C (licht positief) of HD-D (positief) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van heupdysplasie zijn gevonden.

Wanneer de heupgewrichten ernstig misvormd zijn wordt dit meestal aangegeven met HD-E (positief in optima forma).

5. De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:
a. Ouder / kind combinatie –
b. Broer / zus combinatie –
c. Grootouder/kleinkind combinatie.

6. Koperinformatie wordt niet verleend indien de fokker 2 of meer nesten heeft, waarvan één der ouderdieren niet aan de gestelde eisen voldoet.

7. Dekberichten worden slechts opgenomen in het clubblad, indien de ouderdieren voldoen aan het reglement kopersinformatie. Plaatsing houdt tevens in dat men zich houdt aan dit reglement.

8. De fokker die voor kopersinformatie in aanmerking wenst te komen dient:
a. De dekking van de teef binnen 3 weken schriftelijk te melden bij het secretariaat door middel van het “dekformulier”. Deze is te vinden op de website van de NSC. Tevens dienen van beide ouderhonden de kopieën van twee tentoonstellingsuitslagen, HD uitslagen en de uitslagen van de ECVO oogonderzoeken te worden toegestuurd naar het secretariaat. Dit geldt dus ook voor de buitenlandse dekreu.

b. De geboorte van het nest en het aantal reuen en teven te melden aan het secretariaat, binnen 7 dagen.

9. Tegelijk met de aanvraag kopersinformatie dient de fokker voor het gehele nest een bedrag per pup, zoals bepaald op de Algemene Leden Vergadering, te storten op het gironummer van de NSC.

10. De fokker dient de volgende maatregelen te nemen indien de pups zijn verkocht:
a. het secretariaat berichten dat de pups verkocht zijn.
b. binnen een maand schriftelijk de namen en adressen van de kopers doorgeven aan het secretariaat na toestemming van de pup eigenaar.
Zelf de enveloppen van de NSC uitreiken mag ook.

11. Bij afgifte van de pups, op een leeftijd van minimaal 7 weken, aan de nieuwe eigenaar verplicht de fokker zich dat:

a. de pups in goede gezondheid verkeren.

b. de pups een chip van de Raad van Beheer ontvangen hebben.

c. de pups ten tijde van de afgifte alle tot dat tijdstip noodzakelijke en

gebruikelijke entingen hebben ontvangen.

d. de pups goed verzorgd zijn.

e. de pups regelmatig en afdoende ontwormt zijn.

f. indien zich bij een pup (erfelijke) gebreken openbaren dit zonder voorbehoud

aan de aspirant koper zal worden gemeld.

12. Het bestuur is bevoegd:

a. In bijzondere gevallen af te wijken van het reglement kopersinformatie

indien dit van belang is voor het ras. Het bestuur verplicht zich hierover

melding te maken op de eerstkomende Algemene Leden Vergadering.

Een fokker die dispensatie wenst, dient dit ten minste 3 maanden voor de

te verwachten loopsheid van de teef schriftelijk aan te vragen bij het bestuur,

omkleed met redenen en onder de bijvoeging van stamboomkopieën van de

gewenste ouderdieren en eventuele andere van belang zijnde stukken.

b. Voorlichting te geven aan de aspirant kopers.

13. Bij het niet nakomen van het reglement of bij (achteraf) gebleken verstrekking van onjuiste informatie zal het bestuur een fokker uitsluiten van kopersinformatie c.q. andere disciplinaire maatregelen treffen c.q. Artikel 6 Lid 5. van de statuten van de NSC toepassen.

14. De NSC verstrekt desgewenst aan aspirant kopers de naam, woonplaats en het telefoonnummer van de fokker waar pups aanwezig zijn die gefokt zijn volgens het bovenstaand reglement. Dit houdt echter geen enkele waarborg of garantie in omtrent de (toekomstige) kwaliteit van de nakomeling uit enige combinatie. De NSC kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (het resultaat) van deze informatie.

15. De pups op de lijst A (puppylijst) blijven daarop tot en met de leeftijd van 6 maanden.

16. Schnauzers – mits onverkocht – worden vermeld vanaf de leeftijd van 7 maanden tot en met 18 maanden op de lijst B (de jongenhondenlijst).

17.Indien er pups worden geboren uit een combinatie waarvan één of beide ouderdieren niet voldoen aan de voorwaarden van dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de fokker conform artikel VI.25 lid 1 en 2.

V.w.b. pt.9: Laatstelijk vastgesteld op € 10,00 per pup,

tijdens de ALV. Van oktober 2005.